Giá vàng mới nhất

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 2.12 cập nhật 16:02

Bảng giá vàng hôm nay 02/12/2023 cập nhật 16:02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 6,013,70015k 6,133,70015k Nữ trang 24K 99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 2-12-2023 lúc 15g02

Bảng giá vàng hôm nay 02/12/2023 cập nhật 15g02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 6,013,70015k 6,133,70015k Nữ trang 24K 99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 2/12/2023 lúc 14g02

Bảng giá vàng hôm nay 02/12/2023 cập nhật 14g02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 6,013,70015k 6,133,70015k Nữ trang 24K 99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 2.12.2023 lúc 13g02

Bảng giá vàng hôm nay 02/12/2023 cập nhật 13g02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 6,013,70015k 6,133,70015k Nữ trang 24K 99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 2-12 lúc 12g02

Bảng giá vàng hôm nay 02/12/2023 cập nhật 12g02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 6,013,70015k 6,133,70015k Nữ trang 24K 99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 2/12 lúc 11g02

Bảng giá vàng hôm nay 02/12/2023 cập nhật 11g02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 6,013,70015k 6,133,70015k Nữ trang 24K 99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 2-12-2023 thời điểm 10h02

Bảng giá vàng hôm nay 02/12/2023 cập nhật 10h02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 6,013,70015k 6,133,70015k Nữ trang 24K 99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 2.12.2023 thời điểm 09h02

Bảng giá vàng hôm nay 02/12/2023 cập nhật 09h02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 6,013,70015k 6,133,70015k Nữ trang 24K 99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 2/12 thời điểm 08h02

Bảng giá vàng hôm nay 02/12/2023 cập nhật 08h02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 6,013,70015k 6,133,70015k Nữ trang 24K 99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 2/12 lúc 07g02

Bảng giá vàng hôm nay 02/12/2023 cập nhật 07g02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 6,013,70015k 6,133,70015k Nữ trang 24K 99%