Giá vàng mới nhất

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 5.2.2023 thời điểm 21h02

Bảng giá vàng hôm nay 05/02/2023 cập nhật 21h02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 5,231,400 5,361,400 Nữ trang 24K 99,99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 5-2-2023 cập nhật 20:02

Bảng giá vàng hôm nay 05/02/2023 cập nhật 20:02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 5,231,400 5,361,400 Nữ trang 24K 99,99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 5/2 lúc 19g02

Bảng giá vàng hôm nay 05/02/2023 cập nhật 19g02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 5,231,400 5,361,400 Nữ trang 24K 99,99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 5-2-2023 thời điểm 18h02

Bảng giá vàng hôm nay 05/02/2023 cập nhật 18h02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 5,231,400 5,361,400 Nữ trang 24K 99,99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 5/2/2023 thời điểm 17h02

Bảng giá vàng hôm nay 05/02/2023 cập nhật 17h02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 5,231,400 5,361,400 Nữ trang 24K 99,99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 5/2 cập nhật 16:02

Bảng giá vàng hôm nay 05/02/2023 cập nhật 16:02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 5,231,400 5,361,400 Nữ trang 24K 99,99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 5/2 cập nhật 15:02

Bảng giá vàng hôm nay 05/02/2023 cập nhật 15:02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 5,231,400 5,361,400 Nữ trang 24K 99,99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 5/2 lúc 14g01

Bảng giá vàng hôm nay 05/02/2023 cập nhật 14g01 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 5,231,400 5,361,400 Nữ trang 24K 99,99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 5.2.2023 thời điểm 13h02

Bảng giá vàng hôm nay 05/02/2023 cập nhật 13h02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 5,231,400 5,361,400 Nữ trang 24K 99,99%

Bảng giá vàng hôm nay 24-7-2020 lúc 13g01

Bảng giá vàng hôm nay 5/2/2023 lúc 12g02

Bảng giá vàng hôm nay 05/02/2023 cập nhật 12g02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán Nữ trang 24K 99% 5,231,400 5,361,400 Nữ trang 24K 99,99%