Bảng giá vàng hôm nay 15.9 lúc 14g02

Bảng giá vàng hôm nay 15.9 lúc 14g02

Bảng giá vàng hôm nay 15.9 lúc 14g02 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng hôm nay 15.9

Bảng giá vàng hôm nay 15/09/2020 cập nhật 14g02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực

Bảng giá vàng hôm nay 15.9 lúc 14g02

Bảng giá vàng hôm nay 15.9 lúc 14g02

Đơn vị: đồng/chỉMuaBán
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,633,00017k5,663,00013k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,633,00017k5,663,00013k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,628,00012k5,658,0008k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,628,00012k5,658,0008k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,628,00012k5,658,0008k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,630,00014k5,663,00013k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,630,00014k5,663,00013k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,630,00014k5,663,00013k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,630,00014k5,663,00013k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,630,00014k5,663,00013k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,630,00014k5,663,00013k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,630,00014k5,663,00013k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,630,00014k5,663,00013k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,632,00016k5,662,00012k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,632,00016k5,662,00012k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,632,00016k5,662,00012k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,632,00016k5,662,00012k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,632,00016k5,660,00010k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,632,00016k5,660,00010k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,632,00016k5,660,00010k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,632,00016k5,660,00010k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,632,00016k5,660,00010k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,633,00017k5,663,00013k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,613,0003k5,643,0007k
BẢO TÍN MINH CHÂU5,633,00017k5,663,00013k
DOJI HN5,632,00017k5,662,0007k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,662,0007k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,625,00010k5,655,000
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,620,0005k5,660,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,620,0005k5,660,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,620,0005k5,660,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,625,00010k5,660,0005k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,630,00015k5,665,00010k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,630,00015k5,665,00010k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,630,00015k5,665,00010k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,630,00015k5,665,00010k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,630,00015k5,665,00010k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,665,00010k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,665,00010k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,662,0007k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,662,0007k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,662,0007k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,662,0007k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,662,0007k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,662,0007k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,662,0007k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,662,0007k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,662,0007k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,662,0007k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,662,0007k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,662,0007k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI HN5,632,00017k5,662,0007k
DOJI HN5,610,0005k5,650,0005k
DOJI SG5,625,00015k5,665,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,625,00015k5,665,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,615,0005k5,655,000
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,615,0005k5,655,000
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,615,0005k5,655,000
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,615,0005k5,655,000
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,615,0005k5,655,000
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,620,00010k5,660,0005k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,620,00010k5,660,0005k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,620,00010k5,660,0005k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,620,00010k5,660,0005k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,620,00010k5,660,0005k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,620,00010k5,660,0005k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,620,00010k5,660,0005k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,620,00010k5,660,0005k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,620,00010k5,660,0005k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,625,00015k5,665,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,625,00015k5,665,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,625,00015k5,665,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,625,00015k5,665,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,625,00015k5,665,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,625,00015k5,665,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,625,00015k5,665,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,625,00015k5,665,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,625,00015k5,665,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,625,00015k5,665,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
DOJI SG5,625,00015k5,665,00010k
DOJI SG5,608,0002k5,645,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
MARITIME BANK5,540,00010k5,680,000
MARITIME BANK5,570,00040k5,690,00010k
Nữ trang 24K 99%5,251,00025k5,401,00025k
Nữ trang 24K 99,99%5,375,00025k5,455,00025k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,620,0008k5,660,00010k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,620,0008k5,660,00010k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,627,00015k5,660,00010k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,627,00015k5,660,00010k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,627,00015k5,660,00010k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,627,00015k5,660,00010k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,627,00015k5,660,00010k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
Phú Qúy SJC5,610,0002k5,645,0005k
Phú Qúy SJC5,630,00018k5,665,00015k
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
PNJ TP.HCM5,445,00040k5,495,00040k
PNJ TP.HCM5,405,0005,455,000
SJC Biên Hòa5,615,00020k5,670,00020k
SJC Bình Phước5,613,00020k5,672,00020k
SJC Cà Mau5,615,00020k5,672,00020k
SJC Hà Nội5,615,00020k5,672,00020k
SJC Huế5,612,00020k5,673,00020k
SJC Long Xuyên5,617,00020k5,675,00020k
SJC Miền Tây5,615,00020k5,670,00020k
SJC Nha Trang5,614,00020k5,672,00020k
SJC Quãng Ngãi5,615,00020k5,670,00020k
SJC TP HCM5,615,00020k5,670,00020k
SJC Đà Nẵng5,615,00020k5,672,00020k
TPHCM 10K2,060,00011k2,290,00011k
TPHCM 14K2,965,60015k3,195,60015k
TPHCM 18K3,876,70019k4,106,70019k
TPHCM SJC 1C 2C 5C5,425,00035k5,485,00035k
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ5,425,00035k5,495,00035k
Vàng TG ($)196.350.85196.400.85
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,615,00015k5,672,000
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,615,00015k5,672,000
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,610,00010k5,667,0005k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,610,00010k5,667,0005k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,610,00010k5,667,0005k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,610,00010k5,667,0005k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,610,00010k5,667,0005k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,610,00010k5,667,0005k
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,615,00015k5,672,000
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,615,00015k5,672,000
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,615,00015k5,672,000
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,615,00015k5,672,000
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,615,00015k5,672,000
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,615,00015k5,672,000
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,615,00015k5,672,000
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,615,00015k5,672,000
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,615,00015k5,672,000
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,615,00015k5,672,000
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,615,00015k5,672,000
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,615,00015k5,672,000
VIETINBANK GOLD5,595,0005k5,652,00020k
VIETINBANK GOLD5,615,00015k5,672,000
0/5 (0 Reviews)